وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

جدول تناوبی عناصر پیشرفته (exe)

(عدد و جرم اتمی، نماد شیمیایی، حالت فیزیکی، نام کاشف، تاریخ کشف، تاریخچه، ساختار اتمی، نقطۀ ذوب و جوش و ویژگی های عناصر)

دانلود ـ 1.12Mb

محتوای الکترونیکی ساختار اتم با قابلیّت تغییر تعداد نوترون و پروتون (swf)

دانلود ـ 86.5Kb

محتوای الکترونیکی بافت های اصلی گیاه (swf)

دانلود ـ 401Kb

محتوای الکترونیکی آموزش شیب خط (swf)

دانلود ـ 71.7Kb

اشکالات و اصلاحیّۀ شیمی (1) (pdf)

دانلود ـ 342Kb

شکالات اصلاحیّۀ زیست شناسی (1) (pdf)

دانلود ـ 56.5Kb

اشکالات و اصلاحیّۀ ریاضی و آمار (1) (pdf)

دانلود ـ 317Kb

اشکالات و اصلاحیّۀ ریاضی (1) (pdf)

دانلود ـ 225Kb

خاک خوردگان تاریخ ـ کتاب درسی قدیمی اصول هندسه سال 1292 (pdf)

دانلود ـ 2.57Mb

پاسخ فعّالیّت صفحۀ پنج کتاب جغرافیا (pdf)

دانلود ـ 727Kb

۱ ۲ ۳
سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan