وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تفکّر و سواد رسانه ای ـ (pdf)

دانلود ـ 3.88Mb

کتاب معلّم ( راهنمای تدریس) ریاضی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 7.81Mb


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) ریاضی و آمار (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 1.72Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) انگلیسی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 10.74Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فارسی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 2.11Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) مشترک ـ (pdf)

دانلود ـ 1.91Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 1.32Mb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan