وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فیزیک (2) ـ ریاضی و فیزیک (pdf)

فصل یکم: الکتریسیتۀ ساکن ـ دانلود ـ 1.43Mb

فصل دوّم: مدار الکتریکی و مدار جریان مستقیم ـ دانلود ـ 1.22Mb

فصل سوّم: مغناطیس ـ دانلود ـ 2.27Mb

فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب ـ دانلود ـ 1.45Mb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan