وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

فیلم های آموزشی آمادگی دفاعی پایۀ دهم (pdf)

آتش سوزی ـ دانلود ـ 44.80Mb

آشنایی با سلاح انفرادی ـ دانلود ـ 113.83Mb

احیای قلبی ریوی ـ دانلود ـ 45.28Mb

جهت یابی ـ دانلود ـ 42.96Mb

حوادث طبیعی ـ دانلود ـ 53.51Mb

کمک های اوّلیه ـ دانلود ـ 69.71Mb

نمونه سؤال نیمۀ دوّم آمادگی دفاعی پایۀ دهم (jpg)

دانلود ـ 373Kb

پاورپوینت چرا ما در صلحیم!!!! (pps)

دانلود ـ 604Kb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) آمادگی دفاعی دهم (pdf)

دانلود ـ 1.01Mb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan