وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

سرفصل های کتاب های گروه ریاضیات پایۀ دوازدهم (jpg)

حسابان (2)

هندسۀ (3)

ریاضیات گسسته

ریاضی (3)

ریاضی و آمار (3)


سرفصل های کتاب آمار و احتمال ریاضی و فیزیک پایۀ یازدهم (png)


سرفصل های کتاب ریاضی و آمار ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی پایۀ یازدهم (png)


سرفصل های کتاب ریاضی و آمار ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی پایۀ دوازدهم (png)


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) ریاضی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.98Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) ریاضی و آمار دهم (pdf)

دانلود ـ  761Kb

محتوای الکترونیکی آموزش شیب خط (swf)

دانلود ـ 71.7Kb

اشکالات و اصلاحیّۀ ریاضی و آمار (1) (pdf)

دانلود ـ 317Kb

اشکالات و اصلاحیّۀ ریاضی (1) (pdf)

دانلود ـ 225Kb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan