وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) انگلیسی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 10.74Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) زبان انگلیسی دهم (pdf)

درس یکم ـ دانلود ـ 2.46Mb

درس دوّم ـ دانلود ـ 2.36Mb

درس سوّم ـ دانلود ـ 2.51Mb

درس چهارم ـ دانلود ـ 2.34Mb

بارم بندی نیمۀ یکم و دوّم انگلیسی دهم (pdf)

دانلود ـ 218Kb

پاورپوینت ارائه شده در دورۀ ضمن خدمت کشوری دبیران ـ درس یکم زبان دهم (pptx)

دانلود ـ 2.46Mb

نحوۀ تدریس زبان انگلیسی فنّی و حرفه ای و کاردانش (text)

به اطلاع دبیران ارجمند زبان می رسانیم. 

در مدارس فنّی حرفه ای و کاردانش، دو درس یکم کتاب زبان پایۀدهم در سال دهم تدریس می شود.

 درس های سوم و چهارم این کتاب در پایه یازدهم تدریس می گردد.

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan