وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 96-97 (pdf)

کلیّات ـ دانلود ـ 1.68Mb

درس یکم: منطق، ترازوی اندیشه ـ دانلود ـ 1.42Mb

درس دوّم: لفظ و معنا ـ دانلود ـ 1.01Mb

درس سوّم: مفهوم و مصداق ـ دانلود ـ 564Kb

درس چهارم: انواع و شرایط تعریف ـ دانلود ـ 373Kb

*** کتاب معلّم کلّ کتاب منطق ـ دانلود ـ 2.64Mb ***

کتاب فلسفۀ (1) پایۀ یازدهم ـ رشتۀ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی (pdf)

دانلود ـ 1.45Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) منطق پایۀ دهم 95-96 (pdf)

دانلود ـ 1.66Mb

پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 95-96 (pdf)

دانلود ـ 213Kb

بارم بندی درس جامعه شناسی دهم (png)


بارم بندی درس منطق سال دهم (png)


سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan