وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تفکّر و سواد رسانه ای ـ (pdf)

دانلود ـ 3.88Mb

پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 96-97 (pdf)

کلیّات ـ دانلود ـ 1.68Mb

درس یکم: منطق، ترازوی اندیشه ـ دانلود ـ 1.42Mb

درس دوّم: لفظ و معنا ـ دانلود ـ 1.01Mb

درس سوّم: مفهوم و مصداق ـ دانلود ـ 564Kb

درس چهارم: انواع و شرایط تعریف ـ دانلود ـ 373Kb

*** کتاب معلّم کلّ کتاب منطق ـ دانلود ـ 2.64Mb ***

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فارسی (1) پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.68Mb

کتاب معلّم راهنمای تدریس زیست شناسی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.53Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 4.44Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تربیت بدنی تمامی پایه های دورۀ دوّم متوسّطه (pdf)

دانلود ـ 9.61Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) علوم و فنون ادبی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.27Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) زبان انگلیسی دهم (pdf)

درس یکم ـ دانلود ـ 2.46Mb

درس دوّم ـ دانلود ـ 2.36Mb

درس سوّم ـ دانلود ـ 2.51Mb

درس چهارم ـ دانلود ـ 2.34Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فیزیک پایۀ دهم (pdf)

فصل یکم: فیزیک و اندازه گیری ـ دانلود ـ 6.26Mb

فصل دوّم: کار، انرژی و توان ـ دانلود ـ 506Kb

فصل سوّم: ویژگی های فیزیکی مواد ـ دانلود  ـ 759Kb

فصل چهارم: دما و گرما ـ دانلود ـ 335Kb

فصل پنجم: ترمودینامیک ـ دانلود ـ 304Kb

***  نسخۀ کامل و جدید کلّ کتاب ـ دانلود ـ 5.88Mb ***


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) منطق پایۀ دهم 95-96 (pdf)

دانلود ـ 1.66Mb

۱ ۲
سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan