وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

محتوای الکترونیکی فرایند ترمودینامیکی (swf)

دانلود ـ 72.5Kb

محتوای الکترونیکی قانون اوّل ترمودینامیک (swf)

دانلود ـ 100Kb

محتوای الکترونیکی اجزای سیستم تنفّسی (swf)

دانلود ـ 158Kb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 4.44Mb

جمع بندی زیست شناسی (1) به همراه کمک تصاویر آموزشی (pdf)

نتیجه تصویری برای زیست شناسی

فصل یکم ـ دانلود ـ 427Kb

فصل دوّم ـ دانلود ـ 2.44Mb

فصل سوّم ـ دانلود ـ 939Kb

فصل چهارم ـ دانلود ـ 1.88Mb

فصل پنجم ـ دانلود ـ 667Kb

فصل ششم ـ دانلود ـ 1.71Mb

فصل هفتم ـ دانلود ـ 1.27Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تربیت بدنی تمامی پایه های دورۀ دوّم متوسّطه (pdf)

دانلود ـ 9.61Mb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan